AMPA Duran i Bas

Descripcio: 

La nostra AMPA activa actuacions proposades pel pares i mares, pel professorat, i per l’equip directiu de l’escola, sempre encaminades a la millora educativa del centre.

Toquem temes diversos, segons s’explica més endavant, però sempre dins de les següents premisses:

- Donar l’oportunitat a les mares i als pares de reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre els aspectes educatius d’abast més general. L’AMPA participa en les decisions i en el govern de l’escola per mitjà d’un representant en el Consell Escolar del centre.

- Fomentar la comunicació i la participació entre tots els membres de la nostra comunitat escolar. No oblidem que L’AMPA és el principal pont entre els pares i els mestres i l’equip directiu.

- Organitzar, participar i dinamitzar activitats fora del horari escolar, com ara , activitats, festes, trobades…

Com funcionem

Els socis són l’element essencial de l’associació. Els drets i deures dels socis estan reflectits i definits amb claredat als estatuts de l’AMPA, així com les condicions per a ser soci o deixar-ho de ser.

Perquè l’associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega les seves funcions en una Junta Directiva. La Junta està formada per un grup de pares i mares que s’exerceixen aquesta feina sense cap tipus de remuneració econòmica.

La composició actual de la Junta Directiva és la següent:

Antoliano Lahiguera -President
Óscar Coll -Vicepresident
Laura Pomares -Tresorera
Maika Gisbert -Tresorera
Begoña García -Secretària
Pili Benito -Secretària
Ana Serrano -Vocal
Mª Jesús Cedillo -Vocal
Laura Suanya -Vocal
Miriela Méndez -Vocal
Natalia Perez -Voca
Susana Lema -Vocal
Susana Martinez -Vocal

L’assemblea és l’òrgan suprem de govern de l’associació. Tots els socis hi estan convocats. Les funcions de l’assemblea són:

- Debatre i aprovar el pla d’actuació i pressupost de l’associació.

- Debatre i votar esmenes als estatuts de l’associació.

- Debatre i votar temes d’objectius i estructura de la pròpia associació.

- Triar (o renovar) als membres de la junta directiva per al següent període.

Les convocatòries de reunió amb el corresponent ordre del dia es fan arribar a les “via motxilla” i es pengen al taulell de l’AMPA que hi ha al vestíbul de l’Escola.

Per organitzar i gestionar eficaçment els serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA, treballem en comissions.

Les comissions estant formades per associats i les seves funcions són:

- Elaborar projectes de la Junta o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva)

- Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació

Les comissions actualment en actiu són les següents:

Escola de Pares i Mares:
Organització de xerrades i grups de treball d’interès per a les famílies. Promou, vehicula i/o organitza aquelles activitats que fomenten la participació dels pares a l’escola.

Activitats extraescolars
Organització, planificació, control i seguiment de les activitats que s’organitzen en hores no lectives.

Festes
Promoció, coordinació i organització de festes a l’escola (Patge Reial i Festapa).

Solidaritat
Es busquen i gestionen diferents accions i projectes amb els que puguem ajudar, incloent un ajut econòmic a l’escola pel que més es necessiti.

Comunicació i informació
Aquesta comissió s’encarrega d’elaborar i mantenir actualitzada la informació relativa a l’escola i el seu funcionament fent ús dels mitjans més adequats en cada cas (web, circulars, cartells …).

Relacions internes
Mantenim contacte amb tots els membres de la nostra comunitat escolar: els pares i mares , els represents del Consell Escolar,la direcció de l’escola, el claustre de professors…

Relacions Externes
Mantenim contacte amb entitats externes, com ara AMPA’s d’altres escoles, la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) i les diferents administracions.

Representant de l’AMPA al Consell Escolar
L’AMPA participa en les decisions i en el govern de l’escola per mitjà d’un representant en el Consell Escolar del centre.

Com podeu participar-hi

L’AMPA és cosa de tots. La participació i la col·laboració són la base de la nostra activitat. Només d’aquesta manera l’associació podrà dur a terme una contribució positiva per a l’escola i per als nostres fills. Per a participar-hi activament, teniu tota la flexibilitat que pugueu imaginar.

Podeu integrar-vos a qualsevol de les Comissions de treball, assistint a les reunions que cada una fa periòdicament i treballant per assolir els objectius que s’hi marquin, o be oferir-vos per a realitzar només actuacions puntuals o esporàdiques de qualsevol d’elles.

Podeu assistir a les assemblees ordinàries de l’AMPA que s’acostumen a realitzar al llarg de l’any. I a les assemblees extraordinàries, que es convoquen especialment quan hi ha algun tema puntual que ho requereixi.

Podeu ser membres actius de la Junta directiva de l’AMPA, escollida democràticament per l’Assemblea de Pares i Mares.

Qualsevol ajut, cooperació, idea, aportació……són sempre benvinguts!

Adreça postal: 

Carrer Vallespir, 198

Codi Postal: 

08014

Persona de contacte: 

Antoliano Lahiguera

Càrrec: 

President

Correu electrònic: 

Telefon: 

934908159

Àmbit de l'entitat: